Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Državljanstvo RS /

1. PRIGLASITEV OTROKA (do dopolnjenega 18. leta starosti)

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan RS, drugi pa je tuj državljan, pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen v državljanstvo RS.

Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo mora biti osebni status staršev (vpis poroke, prebivališče, sprememba imena), urejen pri pristojnih slovenskih organih.

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:
1. Izpolnjen obrazec Priglasitev mladoletnega otroka v državljanstvo - vlogo mora izpolniti tisti od staršev, ki je slovenski državljan.
2. Rojstni list otroka (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi rojstva), overjen s pečatom Apostille (pečat Apostille se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala rojstni list) in opremljen prevodom v slovenski jezik.

Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug. Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi z Google Translate niso ustrezni.

Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj. Veleposlaništvo Republike Slovenije ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci.

OPOZORILO: ROJSTNI LIST Z APOSTILLOM OSTANE V EVIDENCAH V SLOVENIJI IN GA STRANKA NE MORE DOBITI NAZAJ

3. V kolikor otrok ni bil rojen v zakonski zvezi, morata oba starša na Veleposlaništvu RS v Washingtonu osebno podati Zapisnik o priznanju očetovstva.

4. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča (dostopen tukaj)
5. Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice (dostopen tukaj) (otrok je vpisan v volilno evidenco ob rojstvu/priglasitvi.)
6. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopno tukaj)
7. Predplačano ovojnico hitre pošte (npr. US Postal Service, UPS, Fedex idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) za pridobitev izpiska iz rojstne matične knjige RS (slovenski rojstni list), ki ga iz RS pošljejo upravne enote na veleposlaništvo po končanem vpisu rojstva. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika.

Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo izpiski poslani po navadni USPS pošti. Veleposlaništvo v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.

8. Konzularno takso za priglasitev v državljanstvo v znesku 15 USD. Konzularna taksa se poravna z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia«. Osebnih čekov ali gotovine ne sprejemamo.

Prosimo, da priložite obrazec s svojimi kontakti.

Če sta oba starša slovenska državljana, prosimo pišite na sloembassy.washington(at)gov.si za ustrezen obrazec ter navodila. 

2. PRIGLASITEV ODRASLE OSEBE (med 18. in 36. letom starosti )

Polnoletna oseba, ki je bila rojena v tujini in je bil ob njenem rojstvu samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa je bil tuj državljan, pa je starši do 18. leta niso priglasili v slovensko državljanstvo, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če do dopolnjenega 36. leta starosti poda izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije.

Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo mora biti osebni status staršev (vpis poroke, prebivališče, sprememba imena), urejen pri pristojnih slovenskih organih.

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:

1. Izpolnjen obrazec Priglasitev v državljanstvo za osebe od 18. do 36. leta - obrazec mora izpolniti prosilec za državljanstvo.

2. V kolikor imate več kot dve osebni imeni in več kot dva priimka morate priložiti tudi izjavo o uporabi osebnega imena v pravnem prometu v Sloveniji.

3. Rojstni list (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi rojstva), overjen s pečatom Apostille (pečat Apostille se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala rojstni list) in prevodom v slovenski jezik.

Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug. Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi z Google Translate niso ustrezni.

Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj. Veleposlaništvo Republike Slovenije ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci.

OPOZORILO: ROJSTNI LIST Z APOSTILLOM OSTANE V EVIDENCAH V SLOVENIJI IN GA STRANKA NE MORE DOBITI NAZAJ

4. V kolikor otrok ni bil rojen v zakonski zvezi, morata oba starša na Veleposlaništvu RS v Washingtonu osebno podati Zapisnik o priznanju očetovstva.  

5. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča  (dostopen tukaj)
6. Izpolnjen obrazec za vpis v evidenco volilne pravice (dostopen tukaj)
7. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopen tukaj)
8. Predplačano ovojnico hitre pošte (npr. US Postal Service, UPS, Fedex, idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) za pridobitev izpiska iz rojstne matične knjige RS (slovenski rojstni list), ki ga iz RS pošljejo upravne enote na veleposlaništvo po končanem vpisu rojstva. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika.

Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo izpiski poslani po navadni USPS pošti. Veleposlaništvo v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.

9. Konzularno takso za priglasitev v državljanstvo v znesku 15 USD. Konzularna taksa se poravna z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia«. Osebnih čekov ali gotovine ne sprejemamo.

Prosimo, da priložite obrazec s svojimi kontakti.

Prosilec starejši od 36 let ne more biti več priglašen v slovensko državljanstvo. Lahko pa zaprosi za slovensko državljanstvo po 13. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije – izredna naturalizacija.

 

 

3. IZREDNA NATURALIZACIJA (13. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)

Posamezniki slovenskega rodu (do drugega kolena v ravni vrsti), ki se ne morejo več registrirati kot slovenski državljani (so starejši od 36 let; nobeden od staršev ni registriran kot slovenski državljan), lahko zaprosijo za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije - izredna naturalizacija.

Določba 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije omogoča sprejem v državljanstvo Republike Slovenije osebi, če njen sprejem koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. Obstoj razlogov na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije.

Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec v postopku izkaže (kumulativno):
1. Slovensko poreklo (do drugega kolena v ravni vrsti)
2. Večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo
3. Vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah v tujini.  Prosilec prošnji priloži priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo.

Izjemoma je možen spregled izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, če s tem soglaša Vlada Republike Slovenije.

Prosilec mora v postopku predložiti:
1. Vloga (dostopna  tukaj) - izpolni in podpiše prosilec
2. Dokumente navedene v vlogi
3. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopno tukaj)  
4. Konzularna taksa v višini 398 USD. Konzularna taksa se poravna z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia«. Osebnih čekov ali gotovine ne sprejemamo.

Prosimo, da priložite tudi dopis s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

Vsi dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug. 

Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj. Veleposlaništvo Republike Slovenije ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci.

Prevodi s strani stranke in z Google Translate niso ustrezni.

Javne listine ZDA (npr. rojstni in poročni list, potrdilo o nekaznovanju) morajo biti ustrezno overjene s pečatom Apostille

Ameriške izpiske iz matičnih knjig (rojstni, poročni list) pridobite pri Vital Records v zvezni državi rojstva oz. kjer je bila sklenjena zakonska zveza. Listino morate za uporabo v pravnem prometu v RS legalizirati s pečatom Apostille, ki se praviloma pridobi pri State Departmentu v zvezni državi, kjer je bila listina izdana - povezava do pristojnih organov.

Informacije o izdaji potrdila o nekaznovanju (FBI Check) so na naslednji povezavi. FBI Check morate v legalizacijo s pečatom Apostille posredovati State Departmentu na federalni ravni (Washington, DC). Svetujemo, da za potrdilo o nekaznovanju zaprosite šele potem, ko boste zbrali vse javne listine in potrdila, ki jih želite priložiti k vlogi, saj potrdilo ne bo priznano, v kolikor bo starejše od treh mesecev.

Slovenski dokumenti so uradno priznani, overitev ni potrebna. Zadostujejo njihove fotokopije.

Pooblaščenec

Ker je pridobitev državljanstva po 13. členu dolgotrajen postopek in ker morajo biti vsi dokumenti prevedeni v slovenski jezik, vam svetujemo, da v Sloveniji določite pooblaščenca (družinski član, prijatelj, pravni svetovalec,…). S pooblastilom lahko ta oseba vloži vlogo v vašem imenu. V tem primeru vam vloge ni potrebno vložiti pri slovenskem predstavništvu v tujini. Za reševanje prošenj v Sloveniji veljajo drugačni administrativni stroški, (nižji, kajti ni potrebna dodatna poštnina in drugi dodatni stroški).