Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Državljanstvo RS /

1. PRIGLASITEV OTROKA (do dopolnjenega 18. leta starosti)

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan RS, drugi pa je tuj državljan, pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen v državljanstvo RS.

Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo mora biti osebni status staršev (vpis poroke, prebivališče, sprememba imena), urejen pri pristojnih slovenskih organih.

V postopku se predloži: 
1. Vloga za priglasitev mladoletnega otroka v državljanstvo - vlogo mora izpolniti tisti od staršev, ki je slovenski državljan.
2. Rojstni list otroka (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi rojstva), overjen s pečatom Apostille (pečat Apostille se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala rojstni list).

Rojstni list in pečat Apostille je potrebno predložiti s prevodom v slovenski jezik.

Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug. Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi z Google Translate niso ustrezni.

Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj. Veleposlaništvo ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci.

OPOZORILO: ROJSTNI LIST Z APOSTILLOM OSTANE V EVIDENCAH V SLOVENIJI IN GA STRANKA NE MORE DOBITI NAZAJ

3. V kolikor otrok ni bil rojen v zakonski zvezi, morata oba starša na veleposlaništvu osebno podati Zapisnik o priznanju očetovstva.

4. Vloga za prijavo stalnega prebivališča
5. Vloga za vpis otroka v evidenco volilne pravice (otrok je vpisan v volilno evidenco ob priglasitvi)
6. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov
7. Predplačana ovojnica hitre pošte npr. US Postal Service, UPS, Fedex idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) za posredovanje rojstnega lista s strani Veleposlaništva RS Washington na naslov stranke po opravljenem vpisu rojstva v matični register RS. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika. Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo izpiski poslani po navadni USPS pošti.

8. Konzularna taksa za priglasitev v državljanstvo v znesku 13 USD. Konzularna taksa se poravna z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia«. Osebnih čekov ali gotovine ne sprejemamo.

Prosimo, da priložite tudi obrazec s svojimi kontakti.

Če sta oba starša slovenska državljana, prosimo pišite na consular.washington(at)gov.si za ustrezen obrazec ter navodila. 

2. PRIGLASITEV ODRASLE OSEBE (med 18. in 36. letom starosti)

Polnoletna oseba, ki je bila rojena v tujini in je bil ob njenem rojstvu samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa je bil tuj državljan, pa je starši do 18. leta niso priglasili v slovensko državljanstvo, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če do dopolnjenega 36. leta starosti poda izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije.

Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo mora biti osebni status staršev (vpis poroke, prebivališče, sprememba imena), urejen pri pristojnih slovenskih organih.

V postopku se predloži:

1. Vloga za priglasitev v državljanstvo za osebe od 18. do 36. leta - obrazec mora izpolniti prosilec za državljanstvo.

2. Rojstni list (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi rojstva), overjen s pečatom Apostille (pečat Apostille se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala rojstni list).

Rojstni list in pečat Apostille je potrebno predložiti s prevodom v slovenski jezik.

Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug. Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi z Google Translate niso ustrezni.

Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj. Veleposlaništvo ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci.

OPOZORILO: ROJSTNI LIST Z APOSTILLOM OSTANE V EVIDENCAH V SLOVENIJI IN GA STRANKA NE MORE DOBITI NAZAJ

3. V kolikor otrok ni bil rojen v zakonski zvezi, morata oba starša na veleposlaništvu osebno podati Zapisnik o priznanju očetovstva.  

4. Vloga za prijavo stalnega prebivališča
5. Vloga za vpis v evidenco volilne pravice
6. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov
7. Predplačana ovojnica hitre pošte npr. US Postal Service, UPS, Fedex idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) za posredovanje rojstnega lista s strani Veleposlaništva RS Washington na naslov stranke po opravljenem vpisu rojstva v matični register RS. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika. Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo izpiski poslani po navadni USPS pošti. 

8. Konzularna taksa za priglasitev v državljanstvo v znesku 13 USD. Konzularna taksa se poravna z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia«. Osebnih čekov ali gotovine ne sprejemamo.

Prosimo, da priložite tudi obrazec s svojimi kontakti.

Prosilec starejši od 36 let ne more biti več priglašen v slovensko državljanstvo. Lahko pa zaprosi za slovensko državljanstvo po 13. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (izredna naturalizacija), v kolikor izpolnjuje pogoje.

 

 

3. IZREDNA NATURALIZACIJA (13. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)

Posamezniki slovenskega rodu (do drugega kolena v ravni vrsti), ki se ne morejo več registrirati kot slovenski državljani (so starejši od 36 let ali nobeden od staršev ni registriran kot slovenski državljan), lahko zaprosijo za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije - izredna naturalizacija.

Določba 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije omogoča sprejem v državljanstvo Republike Slovenije osebi, če njen sprejem koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. Obstoj razlogov na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije.

Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec v postopku izkaže (kumulativno):
1. Slovensko poreklo (do drugega kolena v ravni vrsti)
2. Večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo
3. Vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah v tujini.  Prosilec prošnji priloži priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo.

Izjemoma je možen spregled izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, če s tem soglaša Vlada Republike Slovenije.

V postopku se predloži:
1. Vloga - izpolni in podpiše prosilec
2. Dokumenti navedeni v vlogi
3. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov   
4. Konzularna taksa v višini 354 USD. Konzularna taksa se poravna z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia«. Osebnih čekov ali gotovine ne sprejemamo.

Prosimo, da priložite tudi dopis s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

Vsi dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug. 

Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj. Veleposlaništvo Republike Slovenije ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci.

Prevodi s strani stranke in z Google Translate niso ustrezni.

Javne listine ZDA (npr. rojstni in poročni list, potrdilo o nekaznovanju) morajo biti ustrezno overjene s pečatom Apostille

OPOZORILO: ORIGINALI DOKUMENTOV OSTANEJO V EVIDENCAH V SLOVENIJI IN JIH STRANKA NE MORE DOBITI NAZAJ.

Ameriške izpiske iz matičnih knjig (rojstni, poročni list) pridobite pri Vital Records v zvezni državi rojstva oz. kjer je bila sklenjena zakonska zveza. Listino morate za uporabo v pravnem prometu v RS legalizirati s pečatom Apostille, ki se praviloma pridobi pri State Departmentu v zvezni državi, kjer je bila listina izdana - povezava do pristojnih organov.

Informacije o izdaji potrdila o nekaznovanju (FBI Check) so na naslednji povezavi. FBI Check morate v legalizacijo s pečatom Apostille posredovati State Departmentu na federalni ravni (Washington, DC). Svetujemo, da za potrdilo o nekaznovanju zaprosite šele potem, ko boste zbrali vse javne listine in potrdila, ki jih želite priložiti k vlogi, saj potrdilo ne bo priznano, v kolikor bo starejše od treh mesecev.

Slovenski dokumenti so uradno priznani, overitev ni potrebna. Zadostujejo njihove fotokopije.

Pooblaščenec

Ker je pridobitev državljanstva po 13. členu dolgotrajen postopek in ker morajo biti vsi dokumenti prevedeni v slovenski jezik, vam svetujemo, da v Sloveniji določite pooblaščenca (npr. družinski član, prijatelj, pravni svetovalec). Pooblaščena oseba lahko s pooblastilom vloži vlogo v vašem imenu neposredno pri Ministrstvu za notranje zadeve, ki je pristojno za reševanje vloge.